Školné v detskom centre PiKoLiNkO:

  • celodenný pobyt 1 dieťa/mesiac 380€ + strava
  • stravná jednotka 1 dieťa/deň 4,00€ (desiata, obed, olovrant s možnosťou odhlásiť dieťa v prípade absencie)

Záujmové krúžky sú započítané v cene školného.