Náš deň

Denný program

Starostlivosť o deti je založená predovšetkým na citlivom prístupe skúseného a vysokokvalifikovaného personálu s praxou. Denný program je rozvrhnutý do tematických okruhov, ktoré sú starostlivo pripravené pre konkrétnu vekovú skupinu so zreteľom na individuálne predpoklady a možnosti každého dieťaťa. Všestranné vzdelávanie prebieha formou hry, pohybových, hudobných a výtvarných aktivít. Veľký dôraz prikladáme rozvíjaniu jazykového citu pomocou čítaného slova, poézie a prózy (dialóg, riekanky, pesničky, krátke dramatické útvary) tak dôležitého pre základy komunikácie. Deti sú vedené k rodinným hodnotám, akceptácii, zdieľaniu, pomoci druhým, zdravému sebavedomiu a dôležitosti vzťahov v spoločnosti. Pre deti s odloženou školskou dochádzkou ponúkame štartovací program kvalitnej všestrannej prípravy do prvého ročníka.

Pravidelné aktivity

Spoločné zdieľanie podporujeme pravidelnými stretnutiami: raz do týždňa organizujeme „besiedku“ detí. Ide o skupinové stretnutie celej škôlky kde deti prezentujú nové vedomosti a výtvory, taktiež tu spoločne oslavujeme sviatky detí, hodnotíme uplynulý týždeň. V plánovaní nezabúdame na oslavu tradičných sviatkov roka, spoločne s deťmi pripravujeme program k vianočnej besiedke a pasovačke predškolákov spojenej s nocou v škôlke. Mesačne organizujeme atraktívnu akciu ako karneval, návšteva divadla, vystúpenie, exkurziu, výlet…. Samozrejmosťou sú osobné stretnutie rodič-učiteľ na prekonzultovanie výchovných plánov a stratégií pri každom dieťati a v prípade záujmu aj metodické stretnutia na odborné témy. Podporujeme spolupodieľanie sa rodičov na dianí v centre.

Anglický jazyk je ponúkaný deťom nenásilnou a hravou formou postupného pridávania a vnárania sa do cudzieho jazyka na základe individuálnej možnosti zaťaženia.

Nosné témy (symboly a frázy) sú denne konverzované v anglickom jazyku s narastajúcou intenzitou. V programe pre predškolákov je navyše zaradená cielená príprava pre požadované jazykové úrovne v základných školách.

Denný rozvrh:
Starostlivosť v detskom centre je poskytovaná od 7.00 do 17:00h.

7:00   –   8:45 schádzanie detí, voľné a tematické hry, ranné cvičenie
8:45   –   9:00 desiata, ranná hygiena
9:00   – 10:00 individuálna a skupinová práca

(vzdelávacie aktivity,výtvarné, pracovné, hudobné činnosti, jazykové cvičenia), pohybové hry

10:00 – 11:30 hry vonku, vychádzka
12:00 – 13:00 obed, hygiena a príprava na odpočinok
13:00 – 15:00 odpočinok, počúvanie čítanej rozprávky
15:00 – 15:30 olovrant, hygiena
15:30 – 17:00 hry, individuálne práce s deťmi, záujmové krúžky