Čo ponúkame

 • Triedy rozdelené do vekových skupín
 • Kvalifikovaný a príjemný pedagogický personál s praxou
 • Individuálny prístup k dieťaťu v záujme jeho všestranného napredovania
 • Orientáciu na rodinné hodnoty, súrodenecké vzťahy, komunikáciu, spolupatričnosť v detskej societe a na demokratické a humánne princípy
 • Rozvíjanie tvorivosti, zdravého sebavedomia a sociálnych vzťahov
 • Výuku formou tematických celkov
 • Výučbu anglického jazyka hravou formou so zreteľom na individuálne potreby dieťaťa a úroveň jazykového citu
 • Možnosť liečebno-pedagogickej diagnostiky,
 • Rozpracovanie individuálneho špecifického edukačného plánu pre každé dieťa
 • Realizáciu edukačného plánu a intervencie na profesionálnej úrovni
 • Komunikáciu s rodičmi s možnosťou individuálnej konzultácie
 • Možnosť záujmových krúžkov
 • Zohľadnenie zdravotného stavu dieťaťa (enuretický režim…)

Pedagógovia pracujú podľa metodických plánov pre predškolské zariadenia schválených Ministerstvom školstva SR