O nás

Vážení rodičia, priatelia.

Napriek obrovskému úsiliu o záchranu Detského centra PiKoLiNkO, Vám bohužiaľ oznamujeme, že sme od 01.10.2021 museli vzhľadom na zložitú finančnú a pandemickú situáciu činnosť nášho centra ukončiť.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a podporu, ktorú ste nám venovali.

Detské centrum PiKoLiNkO je súkromné zariadenie rodinného typu, ktoré nadväzuje na úspešnú 9 ročnú činnosť detského centra Pikolino. Ponúka komfortné, príjemné a tvorivé prostredie pre deti od 2 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Zameranie centra je literárno-dramatické s nadštandardnou ponukou anglického jazyka.

Cieľom centra je poskytovať prostredníctvom citlivého prístupu a profesionálneho pedagogického pôsobenia priestor na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti so zreteľom na jedinečnosť dieťaťa.


Ak chcete byť informovaní o dôležitých veciach, novinkách alebo akciách organizovaných detským centrom PiKoLiNko, sledujte nás na týchto odkazoch:

U nás

Detské centrum PiKoLiNkO je súčasťou areálu s chráneným oploteným vstupom, s dobrou možnosťou parkovania a dosahu MHD. Nachádza sa v príjemnom zazelenanom prostredí Karlovej Vsi pri Námestí sv. Františka.

Detské centrum je zrekonštruované a prispôsobené normám a bezpečnostným predpisom Ministerstva školstva SR a štátnej hygieny.

Interiér tvorí šatňa, jedáleň-kuchynka, denná miestnosť a tri rozľahlé presvetlené triedy. Triedy sú príjemne vyzdobené v pastelových odtieňoch a tematicky ladené pre lepšiu orientáciu detí v priestore. Dôležitou súčasťou je vybavenie tried bezpečnými atraktívnymi hračkami a didaktickými pomôckami, ktoré prináležia vekovej zostave jednotlivých vekových skupín.

Pre potreby pohybového vyžitia detí slúži ihrisko, telocvičňa a átrium vybavené preliezkami, hojdačkami a zariadením pre deti predškolského veku. Blízkosť Líščieho údolia-lesoparku poskytuje možnosť krásnych prechádzok a priame-názorné využitie pri vzdelávacích aktivitách s tematikou prírody.

Čo ponúkame

 • Triedy rozdelené do vekových skupín
 • Kvalifikovaný a príjemný pedagogický personál s praxou
 • Individuálny prístup k dieťaťu v záujme jeho všestranného napredovania
 • Orientáciu na rodinné hodnoty, súrodenecké vzťahy, komunikáciu, spolupatričnosť v detskej societe a na demokratické a humánne princípy
 • Rozvíjanie tvorivosti, zdravého sebavedomia a sociálnych vzťahov
 • Výuku formou tematických celkov
 • Výučbu anglického jazyka hravou formou so zreteľom na individuálne potreby dieťaťa a úroveň jazykového citu
 • Možnosť liečebno-pedagogickej diagnostiky,
 • Rozpracovanie individuálneho špecifického edukačného plánu pre každé dieťa
 • Realizáciu edukačného plánu a intervencie na profesionálnej úrovni
 • Komunikáciu s rodičmi s možnosťou individuálnej konzultácie
 • Možnosť záujmových krúžkov
 • Zohľadnenie zdravotného stavu dieťaťa (enuretický režim…)

Pedagógovia pracujú podľa metodických plánov pre predškolské zariadenia schválených Ministerstvom školstva SR

Cenník

Školné v detskom centre PiKoLiNkO:

 • celodenný pobyt 1 dieťa/mesiac 380€ + strava
 • stravná jednotka 1 dieťa/deň 4,00€ (desiata, obed, olovrant s možnosťou odhlásiť dieťa v prípade absencie)

Záujmové krúžky sú započítané v cene školného.